นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท ไทย ดิจิทัล แมพ จำกัด และ บริษํท ดี คอร์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

  1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

  1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล ตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)